رئیس شورای شهر ملایر:
رئیس شورای شهر ملایر:
رییس اداره راه و شهرسازی ملایر خبر داد:

ملایر٠٨١ بررسی می کند:
مخالفان نظام بخوانند:
برای اولین بار در ملایر٠٨١:
 با توجه به فراموشی لهجه ملایری تصمیم گرفتیم تا در وبلاگ ملایر081 اشعاری با لهجه ملایری را منتشر کنیم.

گل سرخ سفیدم لاجوردی           چن1رفتی ت ک ترکم م کردی 
دم اسری2ورا کردی رفتی           توکل و خدا کردی ی رفتی
دم اسری ودا کردی رفتی            توکل و خدا کردی ی رفتی
کجا رفتی کجا گیرم سراقت        بشم بلبل بگردم دور باقت
کجا رفتی گل یکدانی م              ت قر3کردی نیایی خنی م

gole sorxo sefidem lajevardi
cena rafti to ke tarke me kerdi
dame asri veda kerdiyo rafti
tavakkol ve xoda kerdiyo rafti
koja rafti koja girem soraqet
basem bolbol begardem deure baqet
koja rafti gole yekdaneye me
to qar kerdi nayayi xoneye me

توضیحات:
1-چرا
2-عصری
3-قهر


ن : شورای نویسندگان
ت : دوشنبه 3 آبان 1395